četrtek, 22. oktober 2009

Pismo rektorju, prof. Žagar

Ljubljana, 21. X. 2009

Spoštovani gospod rektor,

lepa hvala za prijazen in, tako se zdi, naklonjen odgovor, ki pa ne odgovarja na prav nobenega od vprašanj, zastavljenih v mojem pismu. Akademska svoboda in avtonomija sta očitno pojma, ki jih Vaš besednjak in delokrog ne pozna. Kar me pravzaprav ne bi smelo presenetiti, saj se v predlogu Zakona o univerzi, ki ste ga napisali v imenu Rektorske konference, pojma akademske svobode in avtonomije sploh ne pojavljata - razen v navedkih iz drugih dokumentov. Univerza v Vaši viziji (in predlogu zakona) je korporativna organizacija, kjer rektor avtonomno - pač v skladu s stanjem na trgu (tovrstne) delovne sile in razpoložljivimi sredstvi - odloča takorekoč o vsem, od tega, koga bo zaposlil in za koliko časa, do tega, katere programe bo univerza izvajala in katerih ne. V takšnem "akademskem" okolju, ki je akademsko le še nominalno, seveda ni prostora za akademsko svobodo in avtonomijo univerzitetnih delavcev, pa tudi od ideje univerze ostane bore malo, pravzaprav le še ime.

Tudi ste prijazno preslišali vsa neprijetna vprašanja in pripombe, ki zadevajo nedoslednost Vašega delovanja, na primer Vašo (ne)odgovornost in nedejavnost glede "starega" programa Kulturnih študijev in antropologije, ki ga je vodstvo FHŠ preprosto pozabilo vpisati v ustrezni register na Zavodu za zaposlovanje. V zvezi s tem se je neposredno na Vas obrnila prizadeta študentka FHŠ (za nameček še ena najboljših), ki ste ji (tako ste mi vsaj zagotovili) obljubili takojšen in natančen odgovor. Do katerega pa nikoli ni prišlo. Besede so pač poceni, če že ne zastonj, če človek univerzo vidi kot korporacijo pa tegobe in težave posameznika ne štejejo kaj dosti, pravzaprav nič.

Sta pa zato več kot polovico svojega odgovora (ki to pravzaprav sploh ni) namenite lastni promociji in promociji uspehov rektorata pod Vašim vodstvom. Povod za ta izliv samopromocije (v katerem, lepa hvala, postrežete celo z grafi) je bila moja bežna omemba dejstva, da se je število zaposlenih na rektoratu od Vašega prihoda povečalo, in vendar - kljub povečanju - ustreznim službam v treh mesecih ni uspelo spisati pravnega mnenja o spornih pravnih postopkih in dokumentih na FHŠ. Trditev (o povečanju števila zaposlenih) najprej zanikate, potem pa postrežete s podatki, iz katerih nedvoumno izhaja, da se število zaposlenih v rektoratu, v času Vašega mandata, dejansko je povečalo. Zato, ker je bil rektorat poprej "kadrovsko podhranjen", pravite vi, zato, "ker imamo velike načrte", je časniku Finance, ki je podatek prvi objavil, zaupala Vaša glavna tajnica, gospa Astrid Prašnikar. V odgovoru navajate tudi, koliko denarja je UP pod Vašim vodstvom pridobila, kakšna je Vaša strategija naložb, koliko registriranih programov ima UP, in še mnogo drugega, kar ni prav v nikakršni zvezi z vprašanji, ki Vam jih zastavljam, predvsem pa nima nikakršne zveze z vprašanji akademske svobode in avtonomije. Vas pa povsem razumem: če človek ne želi, ne (z)more ali ne zna odgovoriti na zelo konkretna (in ne ravno prijetna) vprašanja, potem praznino papirja pač zapolni s tistim, kar ima. In da jo zapolnjujete z lastno promocijo pravzaprav tudi razumem; če se akcije Vaše samostojne svetovalke za odnose z javnostmi osredinjajo na akcije kot: Osebnost Primorske v avgustu naj bo naša doc. dr. Tadeja Jere Lazanski! (poziv, z navodili za glasovanje, smo prejeli vsi zaposleni na UP), potem človek pač mora izkoristiti sleherno priložnost, ki se mu ponudi, tudi, če je povsem neprimerna...V svojem odgovoru se v ničemer ne dotaknete pravno spornih sprememb Pravil o organizaciji in delovanju FHŠ, kakor tudi ne pravno spornih pogodb o zaposlitvi za določen čas, ki jih je izdajala FHŠ. Kljub tako uspešni odpravi "kadrovske podhranjenosti" rektorata UP sem mnenje Vaše pravne službe (pri pripravi katerega ste se, kakor ste mi povedali, tudi osebno zelo angažirali) prejel šele štirinajst dni po prejemu Vašega odgovora (zato s svojim odgovorm zamujam tudi sam).
Vaša pravna služba (skupaj z vami, če sem Vas prav razumel) ugotavlja, da je na FHŠ pravno (in tudi drugače) vse v najlepšem redu. Svoje ugotovitve pa utemeljuje s sledečimi cvetkami:

1. "Glede tega, kdo je lahko član oddelka, pojasnjujemo, da je pravno povsem nesporno, da so zaposleni na univerzi vsi tisti, ki imajo z univerzo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (ne glede na delež zaposlitve). Prav tako je pravno nesporno, da niso na univerzi zaposleni tisti, ki imajo sklenjeno avtorsko, podjemno ali kakšno drugo pogodbo. V zvezi s tem se pridružujemo mnenju Službe Vlade RS za zakonodajo, ki v svojem dopisu z dne 5. 11. 2009 /tule ste verjetno malce prehitro in prepovršno brali predložene dokumente, saj je do tega datuma še kakih 14 dni .../ ugotavlja, da je 17. člen Pravil treba brati "v povezavi z drugimi določbami pravil in ostalih pravnih aktov" in da so člani oddelka na fakulteti "vsi tisti ... ki so v okviru UP FHŠ zaposleni na UP". Zato pravna služba UP s tega vidika ne vidi nič spornega ali nezakonitega."

Res, v tej in takšni interpretaciji Službe Vlade za zakonodajo ni nič spornega ali nezakonitega - če bi se FHŠ v skladu z njo tudi ravnala. Tako pa je v spremembah 17. člena Pravil, ki urejajo članstvo v oddelkih, v drugem odstavku zapisala (pravna služba UP pa "spregledala") določilo, ki je v neposrednem nasprotju z interpretacijo Službe Vlade za zakonodajo:

"Oddelek sestavljajo tudi visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci, ki so zaposleni na univerzi, in so pri izvedbi študijskega programa posameznega oddelka sodelovali v preteklih letih ter je njihovo sodelovanje predvideno tudi v prihodnje." (vsi poudarki v citiranih besedilih so moji)

Skratka, po mnenju pravne službe UP ni nič spornega in nezakonitega, če so člani oddelka tudi "vsi tisti ..., ki so bili v okviru UP FHŠ zaposleni na UP" in celo "vsi tisti ... ki bodo v okviru UP FHŠ zaposleni na UP". Če se ne motim, spoštovani gospod rektor, ste po izobrazbi pravnik? Ali v primerih, ko je potrebno po vsej sili, mimo in preko dejstev, zagotavljati dobro ime članic UP svoje pravno znanje za trenutek ali dva postavite v oklepaj?

2. "Senat fakultete je spremembo 17. člena Pravil FHŠ sprejel skladno z odločbami Pravil fakultete (61. člen v povezavi s 144. členom), in sicer na 3. redni seji dne 18. 12. 2008. V delovnem gradivu za 3. redno sejo je v dokumentu pomotoma ostal datum 22. 4. 2008 in navedba 25. dopisne seje (to sta namreč podatka, ki sta se vezala na prejšnjo spremembo Pravil v zvezi s fakultetnimi nagradami in priznanji in sta zaradi lepljenja dokumentov pomotoma ostala v novem dokumentu oziroma njegovi delovni verziji - povzemamo iz pojasnil, ki smo jih prejeli od UP FHŠ). V končnem dokumentu je bila napaka odpravljena. Iz priloge, ki ste nam jo dostavili, je razvidno, da imate samo prvo stran delovnega gradiva, kjer je napačen datum in napačna številka seje in ni nek dokončni podpisan in požigosan dokument, ki bi lahko bil podlaga za vprašanje morebitnega ponarejanja listin. Spremembe 17. člena Pravil FHŠ torej niso bile sprejete na 25. dopisni seji Senata UP FHŠ, pač pa na 3. redni seji Senata UP FHŠ in glede na to nikakor ne pred mnenjem Vladne službe za zakonodajo (z dne 5. 11. 2008), kot to navajate v svojem dopisu."

Ta odgovor, spoštovani gospod rektor, ne postavlja v nenavadno luč le Vaših pravnih kompetenc in kompetenc Vaše pravne službe (tako kot odgovor pod št. 2), ampak tudi nekatere osnovne kognitivne funkcije, kot sta razumevanje in procesiranje zapisanih besedil (razen, seveda, kolikor je pisanje Vas in Vaše pravne službe namerno tendenciozno in zlonamerno). V dopisu, ki sem ga naslovil na Vašo pravno službo, namreč prav podpisani zelo jasno opozarjam, da so bile omenjene spremembe Pravil sprejete na 3. redni seji, in ne na 25. dopisni seji Senata FHŠ. Kakor tudi, da je prav zato malce nenavadno (milo rečeno), da je dokument datiran z 22. 4. 2008, v zapisniku 5. redne seje Senata FHŠ pa celo beremo, da sprememba Pravil na 3. seji sploh ni bila obravnavana ...
Pravite, da je to zaradi lepljenja dokumentov (je lepljenje dokumentov posebna administrativna procedura?), da imam samo prvo stran delovnega gradiva (kjer je napačen datum) in da je bila napaka v končnem dokumentu odpravljena.
Naj k temu dodam, da je povsem neobičajno in nesprejemljivo, da se spremembe temeljnega akta FHŠ pripravljajo z "lepljenjem" novih vsebin na stare, že sprejete, spremembe, da je prva stran "delovnega" gradiva, kot sem vam jo posredoval, vse, kar smo člani Senata FHŠ sploh dobili in da končnega dokumenta, podpisanega in žigosanega, nikoli nismo videli. Da bosta šarada in sprenevedanje (FHŠjevo in Vaše) še večja, spremenjena pravila niso bila nikoli objavljena na spletnih straneh FHŠ, ampak tam še vedno lahko najdemo stara pravila, sprejeta 20. X. 2005.
Iz vsega zapisanega izhaja, da bi dekanja FHŠ spremembe tega ali onega lahko predložila tudi na papirju, na katerem je prejšnji dan kupila vampe, pa pravne službe UP in Vas kot rektorja (in pravnika) to ne bi motilo, saj gre (vendar) le za delovno gradivo. Četudi (do)končnega dokumenta ni nikjer ...

3. Najbolj žalostno in za delavce in delavke FHŠ žaljivo pa je Vaše "pravno" mnenje o nezakonitih pogodbah o zaposlitvi za določen čas.

"V svojem dopisu navajate še, da izdaja UP FHŠ pogodbe o zaposlitvi za določen čas od 1. oktobra do 31. decembra koledarskega leta, čeprav zimski semester skupaj z izpitnim obdobjem traja vse do polovice februarja, ter da se te pogodbe v začetku marca podaljšujejo za nazaj.
Glede pogodb o zaposlitvi za določen čas pojasnjujemo, da jih univerza kot delodajalec na predlog dekana oziroma dekanje članice sklepa na podlagi 52. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa razloge za sklenitev pogodbe za določen čas. Članice morajo predloge pogodb o zaposlitvi za določen čas posredovati bodočim delavcem pravočasno, po podpisu s strani le-teh pa jih posredujejo v podpis rektorju. Vse kadrovske službe članic imajo že dalj časa navodilo, da vsaj 15 dni pred pričetkom dela javnega uslužbenca posredujejo podpisano pogodbo o zaposlitvi v Sektor za kadrovske zadeve UP.
Ne glede na to pa je treba priznati, da gre pri sklepanju pogodb za določen čas za resen kadrovsko-organizacijski problem mlade univerze že vse od njene ustanovitve, saj je možno, da se pri hitri rasti in širitvi univerze in ob želji, da se doseže maksimalna fleksibilnost kadrov, včasih lahko zgodi, da se posega v pravice delavcev."

Vaše sprenevedanje, spoštovani gospod rektor, in sprenevedanje Vaše pravne službe (morda bi bilo ustrezneje zapisati "pravne" službe) v tem delu "pravnega mnenja" doseže vrhunec. V svojem dopisu ne le, da navajam, da FHŠ izdaja nezakonite pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ampak sem vzorej takšne pogodbe tudi priložil! In tovrstne pogodbe, ki na Delovnem sodišču po pravilu (in neposrednih izkušnjah pravnikov SVIZ) padejo kot flagrantne kršitve 54. člena Zakona o delovnih razmerjih, opredeljujete kot "možnost, da se pri hitri rasti in širitvi univerze in ob želji, da se doseže maksimalna fleksibilnost kadrov, včasih lahko zgodi, da se posega v pravice delavcev."
Tu ne gre za nikakršno "možnost", ampak za neizpodbitno dejstvo, gospod rektor! In kaj je to "maksimalna fleksibilnost kadrov"? Nov "pravni" izraz, ki ste si ga s svojo pravno službo izmislili za opravičilo tovrstnih nepravilnosti? Kakšna in kolikšna pa je "maksimalna fleksibilnost kadrov" in do kje sega? Do tam, ko se delavec/delavka ne more ali pa ne želi več upogibati pod bremeni, ki mu/ji jih, mimo in celo v nasprotju z zakonodajo, nalaga "njegov/njen" delodajalec? In se, tako ali drugače, zlomi? Za Vas in Vašo pravno službo očitno to ni problem, saj je pri doseganju maksimalne fleksibilnosti kadrov - včasih, kakor pravite - dopustno tudi poseganje v pravice delavcev...

Res mi je žal, da "mlado univerzo" vidite kot cilj, za doseganje katerega so dovoljena vsa sredstva, zlasti na račun in celo proti interesom njenih delavcev in delavk. Potemtakem seveda ne čudi, da se vsem konkretnim navedbam v moji Zahtevi za zaščito akademske svobode in avtonomije v velikem loku in s plašnicami ognete in jih razglasite za "osebna razhajanja" med menoj in dekanjo FHŠ (na odgovor gospe Mikolič se nisem odzval, saj si vsak zainteresirani lahko sam pogleda, kako je s točkami v bazi SICRIS, kako je z organizacijo konferenc in (ne)odstopanjem urednikov znanstvenih revij, ogorčenih nad domnevno nespodobnim ravnanjem z omenjeno gospo). In tudi če bi šlo le za osebna razhajanja, so osebna razhajanja na univerzi in v akademskem okolju (ki to ime zasluži) res lahko vzrok za odpuščanja in izrivanja iz pedagoškega procesa? Glede na to, kako o vsem skupaj pišete, se zdi, da se s tem strinjate, da se vam takšno postopanje zdi povsem običajno in normalno, saj ne navajate niti enega primera, iz katerega bi bilo razvidno, da sem deloval v neskladju z zahtevami pedagoškega procesa ali proti interesom študentov (zanimivo, da dr. Janje Žmavc, ki je morala FHŠ zapustiti skupaj z menoj, ne omenjate niti z besedo; nekdanja asistentka, zdaj docentka, ki so jo študenti in študentke ocenili z redko dodeljeno oceno 5 (odlično), je za Vas, kljub pedagoški odličnosti, očitno nepomembna in pogrešljiva "kolateralna" škoda...). In ker nismo v politiki, temveč na univerzi, so to edini razlogi, ki bi jih kompetenten vodstveni delavec na univerzi lahko uporabil za izločitev pedagoškega delavca iz pedagoškega procesa.Pravite tudi, da ste o mojih navedbah povprašali vodstvo FHŠ in dobili odgovor, da vse probleme tekoče rešujejo. Seveda, ste morda pričakovali drugačen odgovor? Ste morda pričakovali seznam kršitev in nepravilnosti, ki da se na FHŠ dogajajo? Predvsem pa, kaj ste sami storili, da bi preverili, če trditev o tekočem reševanju problemov res drži? Nič več in nič manj kot nič.
Pravite, da ste podobno vprašanje naslovili tudi na Študenstki svet, in vendar ne navajate njihovega mnenja. Zakaj? Ker bi se morda izkazalo, da moje trditve le niso iz trte zvite in bi mi, tu in tam, morali javno dati prav (čemur se v svojem odgovoru na vse kriplje izogibate)? Ker bi javno postalo preveč očitno, da Študentski svet z vodstvom FHŠ, ki išče "ustrezne rešitve", nikakor ni zadovoljen?

Vas pa ob vsem tem tiščanju glave v pesek neizmerno skrbi ugled fakultete in univerze, zato mi svetujete, "da pred javno obravnavo nepreverjenih dejstev in ne dovolj argumentiranih očitkov, vendarle poprej pristojni organi izvedejo predpisane presoje in postopke". Domnevam, da s "pristojnimi organi" mislite (tudi) pravno službo UP, katere strokovnost, natančnost in objektivnost smo si lahko pravkar ogledali. Se Vam pa za nasvet iskreno zahvaljujem in Vam sporočam, da se s pravniki redno posvetujem. S tistimi neodvisnimi in nepristranskimi.Glede Vaše skrbi za ugled fakultete in univerze pa bi dodal tole. Preden kaka inštitucija (domnevni) ugled lahko izgubi, ga mora najprej imeti. Kakšen ugled ima FHŠ najbolje kaže letošnji katastrofalni vpis in pa dejstvo, da se študenti FHŠ (zlasti s Slovenistike in Kulturnih študijev) prepisujejo na ustrezne(jše) programe Univerze v Novi Gorici. Težko je tudi govoriti o ugledu fakultete, ki v naziv rednih profesoric voli kandidatke, ki v desetih letih niso objavile niti enega znanstvenega članka in kolegice, ki tako slabo in malomarno opravljajo svoje pedagoške obveznosti (kadar sploh jih), da so jih študentje ocenili s sramotno oceno 2,2. K ugledu tudi prav nič ne prispeva dolg 165.000 €, ki ga je FHŠ, pod vodstvom dekanje Mikoličeve, pridelala v zadnjem letu. Še toliko manj pa nagrada, ki si jo je omenjena gospa dala izplačati na račun svojega uspešnega vodenja fakultete ... In, spoštovani gospod rektor, če že govorite o ugledu fakultet in univerze: k ugledu neke univerze kaj malo prispeva sprenevedanje rektorja, ki ob ugotovljenih hujših kršitvah na eni od članic izjavi, da se je to dogajalo pred njegovim mandatom in ga zato ne zadeva (ne more oz. mu ni potrebno ukrepati), kak teden dni kasneje javnosti sporoči, da je dekanu zadevne članice že večkrat predlagal, da odstopi, še kak teden kasneje pa dekana odstavi sam. Univerza, vsaj v mojem videnju, pač ni peskovnik, v katerem podiramo peščene potičke in se obmetavamo s plastičnimi lopatkami. Pa brez zamere.


S spoštovanjem,

red. prof. dr. Igor Ž. Žagar

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!