nedelja, 31. maj 2009

AGV

V Kopru/Capodistria/Kopar se je samoiniciativno oblikovala skupina študentov, diplomantov, asistentov in profesorjev Univerze na Primorskem, ki želijo razgaliti, uničiti in dokončno zavreči neoliberalno paradigmo, v prvi vrsti na univerzi, slednjo pa vzpostaviti kot mesto kritične refleksije v družbi.


Akademskemu gibanju Valerija
so se že pri nastajanju pridružili tudi člani Alternative Obstaja, ki si delijo z organiziranimi študenti Akademskega gibanja Valerija podobne cilje boja proti neoliberalni nepravičnosti, neenakosti, zatiranju, diskriminaciji in omejevanju mišljenja.Posamezniki in posamezniki AG Valerija zahtevajo uresničitev predvsem petih točk, ki so jih opredelili v Prologu za Humanistični manifest :
1. Zahtevamo POGOJE ZA vzpostavitev KRITIČNE MISLI in DEJANSKE AVTONOMIJE na UNIVERZI!
2. Zahtevamo kvaliteten, strokoven in znanstven študij, ki bo za cilj imel nemoteno in kakovostno oblikovanje in delovanje znanstvenega polja in kritične misli!
3. Zahtevamo socialni status in socialno okolje, ki bo vsem študentom in študentkam omogočal nemoten študij in razvoj kritičnega mišljenja!
4. Zahtevamo takojšnjo razjasnitev in sankcioniranje vseh nepravilnosti in nezakonitosti na UP in na njenih članicah, ter odgovornost vodilnih oz. odgovornih oseb!
5. Zahtevamo ureditev položaja vseh zaposlenih NA UNIVERZI v skladu z že zapisanimi smernicami!Posamezniki in posameznice AG Valerija so že takoj pokazali širši javnosti, da bo njihov boj nenasilen, toda neizprosen in temeljit, zato so že organizirali nekaj predavanj (prof. dr.Braco Rotar, Taja Kramberger), peticij (za odstranitev videonadzora na Univerzi), razstav (proti nakupu in privatni rabi službenih vozil, proti nepravilnostim na Univerzi, medijski odziv na predlog odstopa rektorja Bohinca, itd.), predlogov za izboljšanje stanja v knjižnici, opozorili na problematičnost izmikanja odgovornosti rektorja (študenti so mu izročili predlog odstopa) ob številnih nepravilnostih na Univerzi itd.

Na koncu objavljamo v celoti Prolog v Humanistični manifest :

PROLOG V HUMANISTIČNI MANIFEST

KDO?
Nesprijaznjeni in nesprijaznjene, ki se zavedamo svoje odgovornosti do družbenih razmerij, katerih del smo.
ŠTUDENTI SMO POLITIČNO TELO !

KAJ?
Potrebno je razgaliti, uničiti in dokončno zavreči neoliberalno paradigmo, v prvi vrsti na univerzi, slednjo pa vzpostaviti kot mesto kritične refleksije v družbi. To bo avtonomno in odprto intelektualno polje, v katerem družbeno-odgovorno delovanje ter kritična misel posameznikov in posameznic ne bosta preganjana, temveč bosta nujna pogoja za njegov obstoj in to bo prostor, ki bo dostopen vsem družbenim skupinam.
BODIMO REALNI, ZAHTEVAJMO NEMOGOČE !

ZAKAJ?
Ker živimo v jalovi, skomercializirani in lažnivi družbi, ki »sproščeno« podpira najbolj zavrženi neoliberalizem, ko ta nasilno, izključevalno in hromeče posiljuje vse javne institucije in s tem vsem nam jemlje že pridobljene socialne pravice ter hendikepira kritični diskurz in družbeni angažma – edini miroljubni sredstvi odpora zoper vsakršno družbeno nasilje in represijo. Znotraj takšne družbene ureditve nastaja izprijeno akademsko polje, ki vse to molče in kimoglavo podpira, namesto da bi povzdignilo kritični glas nad take uzurpacije, posebej nad tiste, ki potekajo v njegovem lastnem okrilju.
AVTONOMIJA NI DANOST !

CILJ:
Znotraj univerzitetnega polja odgovorno gojiti in ohranjati, kjer manjka, pa tudi vzpostaviti kritično-refleksivni habitus, se pravi, kritično naravnanost do družbenih dogajanj. Ta kritična naravnanost je hkrati glavni pogoj in konstitutivni del avtonomnega družboslovnega in humanističnega znanstvenega polja.
Vzpostaviti kvalitetno univerzo, ki bo omogočala dostop do univerzitetnega polja, zlasti do univerzitetne izobrazbe, vsem družbenim skupinam.
Ustaviti finančno spodnašanje univerzitetnega in raziskovalnega dela, kar povzroča zmanjšanje družbene vrednosti izobraženosti, onemogočanje svobode izobraževanja in zametovanje dosežkov dolgoletnega družbenega razvoja. Od resornega ministrstva zahtevamo, da vprašanje financiranja javnih univerz in javnih raziskovalnih zavodov znova zastavi na vladi, od vlade pa, da radikalno revidira svoja antiintelektualna stališča in se odpove neoliberalizaciji družbe (šolstva, zdravstva, pokojninskega sistema, sociale, itd.)
UNIVERZA NI PODJETJE !

KAKO?
z različnimi akcijami, peticijami, branji, predavanji, večeri kritične misli, javnimi diskusijami, debatami, okroglimi mizami in ob nereševanju predstavljene problematike
z zasedbo fakultet, študentskih organizacij in univerze
Z jasnim zagotovilom, da vse udeleženke in vsi udeleženci akcij, reakcij (zagovornice/zagovorniki izboljšanja in ureditve avtonomnega akademskega/znanstvenega polja) ne bodo sankcionirane/sankcionirani, diskreditirane/diskreditirani ali kakorkoli drugače deprivilegirane/depriviligirani, oropani pravice do študija in/ali dela, ne zdaj in ne v prihodnosti, z nikakršnimi ukrepi.
BREZ BOJA NI AVTONOMIJE !

VSEBINSKA OPREDELITEV
1. Zahtevamo POGOJE ZA vzpostavitev KRITIČNE MISLI in DEJANSKE AVTONOMIJE na UNIVERZI!
2. Zahtevamo kvaliteten, strokoven in znanstven študij, ki bo za cilj imel nemoteno in kakovostno oblikovanje in delovanje znanstvenega polja in kritične misli!
3. Zahtevamo socialni status in socialno okolje, ki bo vsem študentom in študentkam omogočal nemoten študij in razvoj kritičnega mišljenja!
4. Zahtevamo takojšnjo razjasnitev in sankcioniranje vseh nepravilnosti in nezakonitosti na UP in na njenih članicah, ter odgovornost vodilnih oz. odgovornih oseb!
5. ureditev položaja vseh zaposlenih NA UNIVERZI v skladu z že zapisanimi smernicami!Ad. 1 KRITIČNA MISEL in AVTONOMIJA


· zahtevamo transparentno akademsko polje, odprto za kritično razpravo
· zahtevamo univerzitetni prostor, ki ne bo ustvarjal ustrežljivih in znanstveno nekredibilnih študentov, asistentov, profesorjev in raziskovalcev, kar je sicer trenutna praksa.
· zahtevamo prostor, v katerem bo sleherni posameznik na univerzi lahko javno izrazil svoje kritično mišljenje in ne bo podvržen pritiskom vodstva, oziroma se mu ne bo treba »zagovarjati« zaradi svojega kritičnega mišljenja.
· zahtevamo profesorje, ki znajo zavzeti kritično stališče do dogajanja v visokošolskem prostoru in širšem političnem in družbenem polju.
· zahtevamo kritiko »svetih krav«, nezmotljivih profesorjev in nezmotljivih teorij
· zahtevamo omejitev zaposlovanja pedagoških in nepedagoških delavcev, ki so člani političnih strank, še posebej tistih, ki v strankah opravljajo različne funkcije
· zahtevamo ločitev in ograditev univerze od političnih strank v državi in obsojamo tiste člane in članice delovnih teles in organov na univerzi, ki hkrati opravljajo tudi funkcije v političnih strankah
· zahtevamo umik video-nadzora na območju celotne Univerze (odstranitev kamer)
· zahtevamo umik Ameriškega kotička iz Univerze, ker se z vmešavanjem ameriškega veleposlaništva v univerzitetni prostor krši temeljna vrednota avtonomnosti univerze
· zahtevamo študentsko organizacijo, ki se bo ukvarjala s študentsko problematiko in z družbenimi problemi in ne s svojimi profitnimi zavodi ter ne bo za dvoumno oznako »pretežno neprofitne organizacije« vodila povsem odkrito promocijo simbolnih in materialnih dobičkov posameznikov, ki se v imenu »zastopanja interesov študentov« ukvarjajo predvsem s tem, kako bi poskrbeli za svoj lasten zaslužek in kako bi univerzo ter študentsko organizacijo preoblikovali v podjetje
· zahtevamo vrnitev študentske organizacije študentom (ograditev študentske organizacije od političnih strank v državi in javno obsodbo tistih članov in članic delovnih teles in organov na študentski organizaciji, ki hkrati opravljajo tudi funkcije v političnih strankah)

Ad2. Kakovost študija (prevrednotenje/kritika bolonjske reforme) :

· absolventski staž je nujni in sestavni del študijskega procesa, ki ne sme biti odpravljen, niti reduciran
· strukturna preureditev študija na nivo, ki ga dejansko določa bolonjska reforma in ne na sedanji nivo posiljevanja našega visokošolskega sistema z nekompatibilnimi variacijami prepakiranosti staro v »novo«. Zahtevamo manjšo obremenjenost študentov, daljši časovni okvir predmetov, prevrednotenje predmetov, itd.)
· zahtevamo ureditev slovenskega visokošolstva na način, da študent/študentka ni obremenjen/a z površinskimi zadolžitvami, ki ne prispevajo k njegovemu/njenemu dejanskemu intelektualnemu razvoju; zahtevamo dvig kvalitete izobraževanja (zaradi prehoda na bolonjski študij in povečanja obsega študija se zmanjšuje kvalitativna raven izobraževanja, v treh letih je potrebno predelati curriculum prejšnjih štirih let)
· slaba implementacija bolonjske reforme je prav tako kriva za pretirano odvisnost medfakultetne in meduniverzitetne izbirnosti predmetov od finančne plati
· zahtevamo prisotnost nosilcev predmetov na svojih predavanjih
· zahtevamo javno razgrnitev rezultatov ocenjevanja profesorjev
· slaba implementacija bolonjske reforme je rezultirala v le provizorični mobilnosti študentov in profesorjev, ker socialno ni omogočena dejanska uporabnost koncepta mobilnosti
· zahtevamo več terenskega dela in strokovnih ekskurzij
· zahtevamo ločen študentski prostor z vso tehnično opremo, z možnostjo tiskanja, fotokopiranja, ustvarjanja, druženja in študija.
· prenehanje s pretiranim varčevanjem s prepotrebnimi materialnimi sredstvi (omejevanje fotokopiranja, uporabe papirja ipd.)
· knjižnica mora biti temelj univerze in fakultet (namensko vlaganje v nabavo prepotrebnega gradiva, predvsem temeljne študijske oz. humanistične in družboslovne literature, obratovanje knjižnice čez cel dan in razmislek o neomejenem dostopu študentov in zaposlenih na fakulteti do knjižnice, računalnikov in podatkovnih baz)
· zahtevamo razširitev spletnih naročnin na baze znanstvenih revij (JSTOR, oziroma tiste, ki so relevantne za humanistične študije)
· zahtevamo daljši odpiralni čas referata
· zahtevamo ločeni čitalnico in računalnico
· zahtevamo več računalnikov v računalnici
· zahtevamo daljši odpiralni čas fakultete in njej pripadajočih prostorov; fakulteta se zapre že ob 21.00 in od takrat je študentom onemogočen dostop do računalnikov, interneta, WC-jev, prav tako pa večnamenski prostor Foresterija nima pripadajočih sanitarij, kar onemogoča izvajanje obštudijskih dejavnosti po 21. uri
· zahtevamo spoštljivejšo poslovitev od študentov diplomantov (»slavnostne« podelitve diplom potekajo brez prisotnosti rektorja, ki ima »nujnejše« opravke, v premajhnih in neprimernih prostorih »avle« (prehodni prostor med dvema prostoroma) - predlagamo večje amfiteaterske predavalnice, kjer fakulteta ne poskrbi niti za sedišča diplomantom, kaj šele staršem, mentorjem in drugim gostom)

Ad3. Socialni status študentov/študentk:

zahtevamo brezplačen študij na vseh stopnjah izobraževanja
zahtevamo brezplačno zdravstveno zavarovanje za vse študente in študentke, ne glede na njihovo starost
zahtevamo takojšnjo ureditev problematike študentskih domov oz. študentskih ležišč na Univerzi na Primorskem - izgradnjo študentskega naselja v Kopru, ki ne sme biti odrinjeno v suburbano okolje na periferiji, ampak mora biti sestavni del koprskega mestnega jedra
zahtevamo študentske menze in prestrukturiranje študentskih bonov
hendikepiranim je velikokrat onemogočen dostop do univerzitetnih prostorov, zahtevamo enakopraven dostop do vseh univerzitetnih prostorov za vse
zahtevamo enakopravno sodelovanje in možnost odločanja, glasovanja predstavnikov študentov v vseh univerzitetnih organih
zahtevamo javno obsodbo diskriminatornih izjav, praks in dejanj posameznikov na Univerzi
zahtevamo ukinitev plačljivosti obveznih strokovnih ekskurzij in subvencioniranje vseh ostalih ekskurzij

Ad4. Široka strukturna, funkcionalna, finančna in pravna problematika Univerze na Primorskem

· strankarska opredeljenost ne sme vplivati na delovanje Univerze
· zahtevamo odpravo nestrokovnega podajanja predlogov akreditacije študijskih programov Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), ki je na obrobju veljavne zakonodaje; vodstvo univerze podpira izvajanje neakreditiranih študijskih programov ter je skoraj eno leto prikrivalo poročilo o nepravilnostih na UP Fakulteti za management Koper, ki jih je ugotovilo Delovno telo Skupine za nadzor
· zahtevamo odpravo nepravilnosti pri postopkih habilitacij: komisija za izvolitve v nazive in senat Univerze naj bi podajala pozitivna mnenja k izvolitvam kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v naziv
· zahtevamo odpravo klientelizma in korupcije na Univerzi (klientelistično kadrovanje rektorja in glavne tajnice ter spreminjanje kadrovskega načrta z namenom, da vodstvo zagotovi delovna mesta ljudem, ki so »politično primerni«. V mandatu sedanjega rektorja se je število redno zaposlenih strokovnih sodelavcev skupaj z vodstvenim kadrom povečalo iz 21 na 33 zaposlenih, stroški plač redno zaposlenih pa naj bi se s tem na letni ravni povečali za kar 64% (iz 445.947 EUR na 734.163,60 EUR)
· zahtevamo odpravo šikaniranja nad zaposlenimi (tretjina od prvotno 21 zaposlenih naj bi zaradi šikaniranj in mobinga zapustilo rektorat UP. Vrstila naj bi se podtikanja, izvajal pritisk in nasilje, nalaganje prekomernega dela ter prisila k nezakonitemu delovanju )
· zahtevamo nadzor in preiskave nad ustanavljanjem zasebnih visokošolskih zavodov iz strani zaposlenih na UP v krajih, kjer imajo članice UP svoje dislocirane enote
· zahtevamo transparentno javno komuniciranje univerze brez laži in zavajanja
· zahtevamo odpravo in javno obsodbo diktatorskih praks ustrahovanja študentov (študenti smo primorani najemati pravno pomoč ob razkrivanju nezakonitosti ter nepravilnosti na UP in se braniti z odvetniki)
· brezkompromisno zahtevamo vsebinsko izboljšanje sodelovanja s Protikorupcijsko komisijo
· zahtevamo enakopravno obravnavo študentov in njihovih predstavnikov v organih Univerze napram zaposlenih
· zahtevamo odpravo neoliberalistične prakse posredniškega najemanja in plačevanja storitev, kot so varovanje, čiščenje, catering, organizacija prireditev itd. (sprememba sistemizacije)
· zloraba pojma avtonomije za prikrivanje nepravilnosti in ostalih nečednosti tako na Univerzi, kot v širšem okolju, vzpostavlja bankrot akademske morale in izkazuje nespoštovanje na zgodovinski razvoj Univerze kot družbene institucije
· zahtevamo, da se vzpostavi javno, do zakonov in akademskih vrednot spoštljivo delovanje UP
· ugled univerze ne sme biti nad Univerzo

Ad5. Ureditev položaja vseh zaposlenih na Univerzi

· profesorji, asistenti, raziskovalci niso administrativni delavci!
· zahtevamo ureditev zaposlovanja asistentov – ureditev zaposlitve za določen čas (vsaj triletne pogodbe, ki bi bile v skladu z obdobjem habilitacije)
· zahtevamo odpravo izkoriščanja asistentov in mladih raziskovalcevzahtevamo višja plačila asistentom, mladim raziskovalcem in profesorjem

BOJ SE NADALJUJE...

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!