petek, 12. junij 2009

Pismo Odbora proti politizaciji Univerze

Alternativa Obstaja podpira študentski boj proti neoliberalizaciji in politizaciji univerze...Objavljamo izjavo za medije Odbora proti politizaciji Univerze na Primorskem...

Samoiniciativni/e in neodvisni/e študenti in študentke Univerze na Primorskem, pod imenom Nesprijaznjene in Nesprijaznjeni, s podporo nekaterih diplomantk in diplomantov, asistentk in asistentov, profesoric in profesorjev ter delavk in delavcev na Univerzi, želimo z izjavo za medije obrazložiti naša prizadevanja za vzpostavitev kritične, avtonomne, kvalitetne, strokovne, znanstvene, vsem družbenim skupinam dostopne in vsem zaposlenim prijazne Univerze.

V prvi vrsti želimo poudariti, da problemi na univerzi niso tako enoznačni in niso plod neodgovornega ravnanja le ene osebe, čeprav nosijo določeni posamezniki večjo odgovornost, temveč so nastali problemi plod tako neustreznega ravnanja odgovornih oseb, kot tudi širših družbenih anomalij, ki jih je sprožilo nekritično odobravanje in nepremišljeno apliciranje neoliberalne paradigme ter politično (strankarsko) vmešavanje v univerzitetni prostor. Z našim delovanjem želimo spodbuditi vse agense Univerzitetnega polja in nas vse, da s svojo kritičnostjo in razumevanjem argumentov pojasnimo, zakaj smo se znašli v taki situaciji v kateri smo danes. Naša odgovornost in dolžnost – nas kot kritičnih intelektualcev in intelektualk – nam narekuje, da opozarjamo na trenutno lokalno in globalno dogajanje, posebej pa na brutalni vdor neoliberalne paradigme in političnih interesov v Univerzitetni prostor.Naloga odprtega in dejansko avtonomnega (c.f. Prolog v humanistični manifest) Univerzitetnega polja ni plavanje s tokom, temveč ustvarjanje avtonomnih tokov.Očitkom, da smo študentje in študentke z našim opozarjanjem na težave na Univerzi in na fakultetah krivi/e za postavljanje Univerze v »skrajno neprijeten in njenemu ugledu nezavidljiv položaj«, se pridružujemo, saj smo prepričani, da bi morali na širše probleme njene avtonomije, ki se zrcalijo tudi na UP, opozoriti že veliko prej.

Naše trdno stališče je, da je javna diskusija konstitutivni del avtonomne Univerze in zato tudi »ustrezno mesto in ustrezen način« za reševanje problemov, zato bomo vztrajali pri organizaciji javnih debat in okroglih miz na temo razreševanja problematike Univerze. Na prvi okrogli mizi z naslovom »Odpiramo prostore misli«, sta nam rektor Univerze na Primorskem dr. Rado Bohinc in dekanja Fakultete za humanistične študije dr. Vesna Mikolič, zagotovila, da bosta naredila vse, kar bo v njuni moči, da se situacija na Univerzi in na Fakulteti za humanistične študije izboljša, zato jih držimo za besedo in pričakujemo prve ukrepe in dejanja.

Upamo, da se vodstvo Univerze in fakultet na univerzi, državni organi in ostali vpleteni zavedajo resnosti položaja v katerem se študenti in študentke na Primorskem in širše nahajamo in ne bodo skušali perečih problemov na Univerzi pomesti pod preprogo, jih preložiti na naslednje mesece, oziroma ne bodo študentskega angažmaja izkoriščali za svoje politične igrice »kdo bo koga«, oziroma za preoblikovanje sil moči znotraj Senata Univerze. V kolikor se bo situacija obrnila v tej smeri, bomo morali naše metode delovanja preoblikovati.

Študentke in študenti pri tem podpiramo odstop vseh tistih oseb, ki se počutijo odgovorne za nastalo situacijo, pa naj bo to dr. Rado Bohinc, dr. Egon Žižmond, dr. Nadja Plazar, dr. Vesna Mikolič, Leon Horvatič, Gregor Golobič ali kdo drug in obenem ne podpiramo odstopa nobenega od naštetih oseb v kolikor bo ta s svojimi dejanji pokazal/a, da stremi k izboljšavi kvalitete Univerze, Fakultete, socialnega položaja študentk in študentov in visokošolstva v Sloveniji. Izogibanja odgovornosti ne bomo dovolili.

Prav tako ne bomo dovolili politizacije našega dobronamernega in iskrenega boja za boljši jutri, zato zavračamo vsakršna strankarska vmešavanja v delovanje Univerze, pa naj bo to s strani SDS-eve poslanke Eve Irgl, ali pa s strani stranke SD in stranke »Oljka« funkcionarjev Sebastjana Kokla in Patrika Peroše, ki tvorita »dvočlansko upravo« Študentske organizacije Univerze na Primorskem in preko svojih oprod vplivata tudi na delovanje »Študentske« organizacije Slovenije. Študentska organizacija Univerze na Primorskem ne predstavlja študentskega mnenja, temveč strankarske interese, ki pridevnik »študentska« v besedni zvezi študentska organizacija, izkorišča le takrat, ko določena politična opcija potrebuje »študentsko« podporo. Nesprijaznjene študentke in nesprijaznjeni študenti Univerze na Primorskem se že več let ne identificiramo s tovrstnimi organizacijami, ki delujejo netransparentno, strankarsko opredeljeno, kjer volitve v študentski zbor ponarejajo, kjer »izvoljeni« študentski predstavniki ne upravljajo z organizacijo, temveč se z njo upravlja iz vrha določenih strank, katerih glavni namen je kaljenje novega političnega podmladka in ustvarjanje dobička in ne organiziranje študentskih obštudijskih dejavnosti.


Zavedamo se, da smo »prav vsi odgovorni za to, da postavimo tradicijo univerzitetnega poslanstva in avtonomije« in prav zato smo hic et nunc to odgovornost vzeli/e resno.
V kolikor vodstvo univerze in vodstvo fakultet na univerzi ter tudi pristojni državni organi ter vodstvo študentske organizacije ne bodo prevzeli svojega dela odgovornosti in ne bodo zagotovili učinkovitih rešitev z naše strani opaženih problemov, bomo od 5.10.2009 dalje postali glasni in opazni. Uporabili bomo vse legitimne oblike državljanske in akademske nepokorščine, pri tem pa ne izključujemo niti zasedbe fakultete, univerze in študentske organizacije.

Pri tem pozivamo vse podobno misleče študentke in študente po Sloveniji, da se organizirajo in da s skupnimi močmi očistimo univerzitetni prostor neoliberalne in strankarske navlake.

PS : Zahteve po reševanju študentske problematike smo poslali spodaj navedenim naslovnikom v ponedeljek 01.06.2009 in do danes smo prejeli le odgovor rektorja Univerze na Primorskem g. Rada Bohinca :

Univerza na Primorskem – rektorat, senat in študentski svet, Fakulteta za humanistične študije Koper – dekanat, Fakulteta za management Koper – dekanat, Fakulteta za turistične študije Portorož Turistica – dekanat, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije – dekanat, Pedagoška fakulteta Koper – dekanat, Visoka šola za zdravstvo Izola – dekanat, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper, Študentski domovi, Univerza v Mariboru - rektorat, Univerza v Ljubljani – rektorat, Mestna občina Koper - župan, ŠOS - Študentska organizacija Slovenije, ŠOUP – Študentska organizacija Univerze na Primorskem, ŠOUM - Študentska organizacija Univerze v Mariboru, ŠOU v Ljubljani - Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Zveza ŠKIS, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – ministru in državnem sekretarju, Ministrstvo za šolstvo in šport - ministru in državnem sekretarju, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - ministru in državnem sekretarju, Ministrstvo za finance - ministru in državnem sekretarju, Ministrstvo za šolstvo in šport - Urad rs za mladino, Mladinski svet Slovenije, Kabinet predsednika Vlade RS, Državni zbor RS, Varuhinja človekovih pravic RS, Urad predsednika Republike Slovenije.


Nesprijaznjene in Nesprijaznjeni UP
nesprijaznjene.nesprijaznjeni@gmail.com

Priloga :
- Prolog v Humanistični manifest (zahteve študentk in študentov)


PROLOG V HUMANISTIČNI MANIFEST

KDO?
Nesprijaznjeni in nesprijaznjene, ki se zavedamo svoje odgovornosti do družbenih razmerij, katerih del smo.
ŠTUDENTI SMO POLITIČNO TELO !

KAJ?
Potrebno je razgaliti, uničiti in dokončno zavreči neoliberalno paradigmo, v prvi vrsti na univerzi, slednjo pa vzpostaviti kot mesto kritične refleksije v družbi. To bo avtonomno in odprto intelektualno polje, v katerem družbeno-odgovorno delovanje ter kritična misel posameznikov in posameznic ne bosta preganjana, temveč bosta nujna pogoja za njegov obstoj in to bo prostor, ki bo dostopen vsem družbenim skupinam.
BODIMO REALNI, ZAHTEVAJMO NEMOGOČE !

ZAKAJ?
Ker živimo v jalovi, skomercializirani in lažnivi družbi, ki »sproščeno« podpira najbolj zavrženi neoliberalizem, ko ta nasilno, izključevalno in hromeče posiljuje vse javne institucije in s tem vsem nam jemlje že pridobljene socialne pravice ter hendikepira kritični diskurz in družbeni angažma – edini miroljubni sredstvi odpora zoper vsakršno družbeno nasilje in represijo. Znotraj takšne družbene ureditve nastaja izprijeno akademsko polje, ki vse to molče in kimoglavo podpira, namesto da bi povzdignilo kritični glas nad take uzurpacije, posebej nad tiste, ki potekajo v njegovem lastnem okrilju.
AVTONOMIJA NI DANOST !

CILJ:
Znotraj univerzitetnega polja odgovorno gojiti in ohranjati, kjer manjka, pa tudi vzpostaviti kritično-refleksivni habitus, se pravi, kritično naravnanost do družbenih dogajanj. Ta kritična naravnanost je hkrati glavni pogoj in konstitutivni del avtonomnega družboslovnega in humanističnega znanstvenega polja.
Vzpostaviti kvalitetno univerzo, ki bo omogočala dostop do univerzitetnega polja, zlasti do univerzitetne izobrazbe, vsem družbenim skupinam.
Ustaviti finančno spodnašanje univerzitetnega in raziskovalnega dela, kar povzroča zmanjšanje družbene vrednosti izobraženosti, onemogočanje svobode izobraževanja in zametovanje dosežkov dolgoletnega družbenega razvoja. Od resornega ministrstva zahtevamo, da vprašanje financiranja javnih univerz in javnih raziskovalnih zavodov znova zastavi na vladi, od vlade pa, da radikalno revidira svoja antiintelektualna stališča in se odpove neoliberalizaciji družbe (šolstva, zdravstva, pokojninskega sistema, sociale, itd.)
UNIVERZA NI PODJETJE !

KAKO?
z različnimi akcijami, peticijami, branji, predavanji, večeri kritične misli, javnimi diskusijami, debatami, okroglimi mizami in ob nereševanju predstavljene problematike
z zasedbo fakultet, študentskih organizacij in univerze
Z jasnim zagotovilom, da vse udeleženke in vsi udeleženci akcij, reakcij (zagovornice/zagovorniki izboljšanja in ureditve avtonomnega akademskega/znanstvenega polja) ne bodo sankcionirane/sankcionirani, diskreditirane/diskreditirani ali kakorkoli drugače deprivilegirane/depriviligirani, oropani pravice do študija in/ali dela, ne zdaj in ne v prihodnosti, z nikakršnimi ukrepi.
BREZ BOJA NI AVTONOMIJE !

Pridržujemo si pravico do spremembe Prologa v Humanistični manifest, saj gre za živ dokument, ki se bo gradil v skladu z našimi epistemičnimi preskoki, tako da trenutna in vse ostale verzije prologa niso maxima pričujoče skupine.

nesprijaznjene.nesprijaznjeni@gmail.comVSEBINSKA OPREDELITEV


1. ZAHTEVAMO POGOJE ZA VZPOSTAVITEV KRITIČNE MISLI IN DEJANSKE AVTONOMIJE NA UNIVERZI!

2. ZAHTEVAMO KVALITETEN, STROKOVEN IN ZNANSTVEN ŠTUDIJ, KI BO ZA CILJ IMEL NEMOTENO IN KAKOVOSTNO OBLIKOVANJE IN DELOVANJE ZNANSTVENEGA POLJA IN KRITIČNE MISLI!

3. ZAHTEVAMO SOCIALNI STATUS IN SOCIALNO OKOLJE, KI BO VSEM ŠTUDENTOM IN ŠTUDENTKAM OMOGOČAL NEMOTEN ŠTUDIJ IN RAZVOJ KRITIČNEGA MIŠLJENJA!

4. ZAHTEVAMO TAKOJŠNJO RAZJASNITEV IN SANKCIONIRANJE VSEH NEPRAVILNOSTI IN NEZAKONITOSTI NA UP IN NA NJENIH ČLANICAH, TER ODGOVORNOST VODILNIH OZ. ODGOVORNIH OSEB!

5. ZAHTEVAMO UREDITEV POLOŽAJA VSEH ZAPOSLENIH NA UNIVERZI V SKLADU Z ŽE ZAPISANIMI SMERNICAMI!


Želimo si in zahtevamo Univerzo, ki bo odprta za kritično razpravo in kjer kritično mišljenje ne bo podvrženo pritiskom vodstva, oziroma se kritični/emu intelektualki/cu ne bo potrebno »zagovarjati« zaradi svojega kritičnega mišljenja, želimo si in zahtevamo avtonomno Univerzo, ki ne bo podvržena vplivom raznih političnih strank, kjer nas ne bodo spremljale video-kamere na vsakem koraku, kjer ne bomo imeli infiltriranih »ameriških kotičkov«, torej vmešavanja ameriškega veleposlaništva v univerzitetni prostor, s čimer se zopet krši temeljna vrednota avtonomnosti Univerze in se pri tem zasedajo univerzitetni prostori, študenti pa še vedno nimamo ustreznega prostora, kjer bi se lahko skozi celo leto družili, ustvarjali, kritično mislili, itd.. Želimo si in zahtevamo enakopraven dostop do univerzitetnih prostorov za hendikepirane, enakopravno sodelovanje in možnost odločanja, glasovanja predstavnikov študentov v vseh univerzitetnih organih in takojšnjo odpravo vseh nepravilnosti na Univerzi itd.

Želimo si in zahtevamo fakultete, ki bodo stremele k dvigu kvalitete študija, ki bodo poskrbele za knjižnice, ki morajo biti temelj univerze in fakultet, ki bodo poskrbele za ustrezen znanstveni kader ter ustrezne prostore za študij, čitalnice, računalniške učilnice, prostore za študente in ki bodo dostopne vsem družbenim skupinam, ukinitev plačljivosti obveznih strokovnih ekskurzij in subvencioniranje vseh ostalih ekskurzij, zahtevamo ureditev zaposlovanja asistentov in asistentk ter profesorjev in profesoric, ureditev zaposlitve za določen čas - vsaj triletne pogodbe, ki bi bile v skladu z obdobjem habilitacije, zahtevamo odpravo izkoriščanja asistentov in mladih raziskovalcev in višja plačila asistentom, mladim raziskovalcem in profesorjem.

Želimo si in zahtevamo od države in državnih organov brezplačen študij na vseh stopnjah izobraževanja, brezplačno zdravstveno zavarovanje za vse študente in študentke, ne glede na njihovo starost, več štipendij za študente, ureditev študentskega dela, kjer študent ne bo v sužnjelastniškem razmerju do delodajalca, kjer bo študentsko delo upoštevano v delovno dobo, kjer bo študentu plačana tudi malica in prevoz na delo, zahtevamo študentske menze in prestrukturiranje študentskih bonov, višje državne subvencije za prehrano, saj se celo poslanci, ki jedo v menzi Državnega zbora RS prehranjujejo po nižjih cenah kot študenti, zahtevamo takojšnjo ureditev problematike študentskih domov oz. študentskih ležišč na Univerzi na Primorskem, saj študenti/ke živimo v katastrofalnih razmerah, v 10 do 25 m2 velikih sobicah, ki jih plačujemo od 150 – 450 evrov, medtem ko poslanci Državnega zbora RS dobijo v uporabo stanovanja po smešnih cenah, oziroma je na razpolago več sto praznih državnih stanovanj, ki bi jih lahko izkoristili za mlade družine oziroma za najbolj socialno ogrožene študente in študentke.

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!