petek, 19. junij 2009

PROTI AMERIŠKEMU KOTIČKU NA Univerzi na Primorskem

1. V 4. členu Statuta UP jasno piše, da : »Na univerzi ni dovoljeno delovanje političnih strank.«
Glede na to, da Ameriški kotiček (v nadaljevanju : AK) deluje na podlagi Sporazuma o sodelovanju med Ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani in UP, ki velja od 10. julija 2008 do 10. julija 2011 in nam je pri tem jasno, da so veleposlaništva zunanje politične institucije določenih vladajočih političnih strank dotične države, se krši 4. člen Statuta, saj z delovanjem Ameriškega kotička, ki je tudi financiran (delno) od strani ameriškega veleposlaništva, kjer »Veleposlaništvo izbira in nakupuje nove knjižne in elektronske publikacije« in kjer knjižnji fond AK ne vsebuje posebno kritične literature na račun politične in širše stvarnosti in delovanja ZDA, dovolimo delovanje političnih strank v »avtonomnih« prostorih Univerze.2. Po 1. členu Statuta UP je Univerza : »pravna oseba v statusnopravni obliki javnega zavoda in je avtonomni izobraževalni, znanstveno-raziskovalni in umetniški visokošolski zavod s posebnim položajem.... in po 3. členu je Univerza »pri izvajanju svoje dejavnosti avtonomna«.
Univerza na Primorskem krši svojo avtonomnost že s tem, ko je podpisala Sporazum o sodelovanju med Ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani in UP, saj je s tem dovolila poseganje tuji politični instituciji na svoj avtonomni univerzitetni prostor in sicer s tem, ko dopušča končno odločitev o izbiri knjig in publikacij v AK Ameriškemu veleposlaništvu, ko le ta cenzurira vso kritično literaturo do ZDA, ko služi AK ameriški vladi le kot podaljšano orodje za promocijo svoje države in izobraževalnega sistema (torej ima AK marketinško poslanstvo) in nikakor ne znanstveno raziskovalnega, glede na to, da se dobava knjig cenzurira. Še eno dejstvo nam dokazuje, da AK krši avtonomijo Univerze in propagira določene politične stranke v ZDA (kar je s 4. členom Statuta UP prepovedano), saj je AK v času volilne kampanje v ZDA, delil propagandni material točno določene politične opcije vsem obiskovalcem kotička, kar lahko s pričami tudi dokažemo.

3. Po 3. členu Statuta UP je Univerza »pri izvajanju svoje dejavnosti avtonomna« in upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno,
UP s tem ko oddaja svoje prostore Ameriškemu veleposlaništvu v Sloveniji (saj gre za Sporazum med Ameriškim veleposlaništvom in UP) krši 3. člen svojega Statuta, saj svoje premoženje ne uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, nasprotno se upravlja in razpolaga s premoženjem Univerze na način ki krši avtonomijo izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega prostora, saj naj bi bila Univerza prostor ustvarjanja kritično mislečega akademskega polja, ki pa se ob cenzuri kritično mislečih tekstov in knjig ne more vzpostaviti.
Pridružujemo se mnenju prof. Panjka, ki pravi, da »Onemogočanje nabave »kritične« literature o ZDA ni sprejemljivo za ustanovo, kakršna je univerza, vendar je k temu treba dodati dejstvo, da smo sami podpisali sporazum, ki odgovornost za izbor literature nalaga veleposlaništvu.«


4. ŠTUDENTJE SMO TEMELJNI DEL UNIVERZE IN PO 27. ČLENU STATUTA UP, JE ŠTUDENTSKI SVET UP EDEN OD ORGANOV UNIVERZE, TODA VSEENO ŠTUDENTI ŠE VEDNO NIMAMO SVOJEGA LASTNEGA PROSTORA ZA DELOVANJE IN DRUŽENJE NA UNIVERZI, MEDTEM KO AMERIŠKA VLADA S SVOJIM VELEPOSLANIŠTVOM PREKO AMERIŠKEGA KOTIČKA LE TEGA IMA.

5. Pridružujemo se mnenju prof. Panjka, ko pravi, da je poslanstvo AK in dejavnosti, ki se v njem izvajajo, mogoče opredeliti kot del »kulturne politike ZDA«, kakor jo vodi veleposlaništvo te države v skladu z usmeritvijo vsakokratne vlade (promocija ameriške kulture, izobraževalnega sistema, ameriške različice demokracije, ameriških vrednot in načina življenja) in prav kot tako, nima kaj iskati na avtonomnem prostoru kritično mislečega akademskega polja oziroma nima prave osnove za domovanje znotraj neke univerze.

6. Obiskanost Ameriškega kotička (v povprečju 6 ljudi na dan) in (ne)sposojanje knjig iz AK (v zadnjih osmih mesecih si študentje, ki obiščejo AK dnevno sposodijo v povprečju 0,4 knjige), kaže na to, da študentje ne nasedajo marketinškim potezam ameriške vlade in ritolizniškim dejanjem nekdanjega vodstva UP, ki je očitno želelo Slovenijo približati državam »Vzhodne Evrope« in »tretjega sveta« (Poljska, Češka, Indija, Kitajska itd.), kjer imajo ZDA uveljavljeno politiko rekrutiranja mladih perspektivnih intelektualcev, s čimer sprožijo v matični državi fenomen »bega možganov«.7. Predavanja v Ameriškem kotičku le redko, oziroma skoraj da nikoli, niso kritično naravnana, temveč imajo bolj vlogo marketniškega predstavljanja »obljubljene dežele«, kjer se cedi »med in mleko« in kjer živijo ljudje v »najbolj« demokratični državi na svetu.

8. Univerza na Primorskem in študenti Univerze na Primorskem nimamo od AK nobene znanstveno-raziskovalne, oziroma izobraževalne koristi. Univerza od AK nima niti ekonomskih koristi, nasprotno ima dodatne nepotrebne stroške s plačevanjem osebja.

9. Pridružujemo se mnenju prof. Panjka, da je vprašljivo zakaj je na UP samo Ameriški kotiček in nimamo recimo evropskega, ruskega, japonskega, kitajskega, iranskega, venezuelskega, kanadskega, švicarskega, pakistanskega kotička,...

10. Oporekamo mnenju prof. Panjka v delu, kjer pravi, da ne bi bilo dobro zaradi »praks« dobrega mednarodnega sodelovanja, spreminjati kakršnekoli postopke oziroma spreminjati trenutno stanje, ki je v nasprotju s Sporazumom o sodelovanju med UP in Ameriškim veleposlaništvom v RS, saj je sam Sporazum v nasprotju s Statutom RS, ki pa je še vedno temeljni dokument Univerze na Primorskem, vse dokler naše vodstvo ne bo zopet pristalo na kakšen podoben dokument, ki bo zmanjševal avtonomijo Univerze in kratil njeno temeljno poslanstvo, ki je ustvarjanje avtonomnega in kritičnega akademskega polja.

11. PREDLAGAMO TAKOJŠNJO PREKINITEV SPORAZUMA Z AMERIŠKIM VELEPOSLANIŠTVOM, SAJ TRENUTNO S TEM SPORAZUMOM KRŠIMO SVOJ LASTNI STATUT IN ODSTRANITEV AMERIŠKEGA KOTIČKA S PROSTORA UNIVERZE IN PODELITEV TEGA PROSTORA V UPORABO ŠTUDENTOM, S ČIMER BOMO REŠILI VEČLETNO PROSTORSKO PROBLEMATIKO UNIVERZE GLEDE PROSTORA ZA ŠTUDENTSKE NAMENE, DELOVANJE IN DRUŽENJE.

Ni komentarjev:

Enourna blokada Luke Koper!!!